Hlavní stránka rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž Smírčí a rozhodčí komora České republiky nabízí rozhodčí řízení, rozhodčí doložka, rozhodčí nález. soud

Orientace na stránce

Poplatkový řád

rozhodčího řízení vedeného řádnými členy Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s.

§1 Poplatky

 1. Rozhodčí řízení je zásadně úplatné dle sazebníku poplatků uvedených v tomto Poplatkovém řádu. Výši poplatku za rozhodčí řízení určuje Poplatkový řád Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., (dále jen jako „SRK ČR“).
 2. Poplatky za rozhodčí řízení, organizační i přímé náklady, uvedené v tomto Poplatkovém řádu, se zvyšují o daň z přidané hodnoty. Stanovení její výše a stanovení dne zdanitelného plnění se řídí aktuálním zněním zákona o dani z přidané hodnoty. Detailní informace >>>
 3. Veškeré položky, stanovené tímto Poplatkovým řádem pevnou částkou, se k okamžiku jejich úhrady přepočítají tak, že se zvýší přímo úměrně růstu spotřebitelských cen (inflaci) za období ode dne účinnosti tohoto Poplatkového řádu do dne, který o tři měsíce předechází datu úhrady. Použije se koeficient růstu spotebitelských cen, zveřejněný Českým statistickým úřadem.
 4. Poplatky za rozhodčí řízení se platí hotovostním vkladem nebo bezhotovostním převodem na účet SRK ČR č. 435746389/0800 (IBAN: CZ62 0800 000 0004 3574 6389). Poplatky jsou zaplaceny připsáním na účet SRK ČR.


§2 Sazebník poplatků

 1. Poplatek za rozhodčí řízení se vybírá za každý spor a činí 4 % z hodnoty sporu, nejméně 5.000,-- Kč a nejvýše 1.000.000,-- Kč. Poplatek je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání žaloby navzájem (protižaloby) nebo při uplatnění protinároku námitkou započtení.
 2. Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu delší než pět let, považuje se za základ poplatku cena pětiletého plnění.
 3. Je-li v žalobě uplatněno více nároků z jednoho nebo z různých závazkových vztahů, je základem procentního poplatku cena každého jednotlivého nároku tak, jako by šlo o samostatně podanou žalobu, a poplatek je součtem výše všech poplatků jednotlivých uplatněných nároků.
 4. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana povinna doplatit poplatek.
 5. Základ pro výpočet poplatků se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
 6. Nelze-li stanovit základ poplatku podle předchozích bodů, činí poplatek 5.000,-- Kč.
 7. Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí se zpravidla jedna volně směnitelná měna pro poplatek, který má být zaplacen. Přepočet měny se provádí dle kurzovního lístku ČNB ke dni podání žaloby.
 8. Jestliže žalobce vezme žalobu, popřípadě žalovaný žalobu navzájem (protižalobu) či námitku započtení zpět, zaplacený poplatek se nevrací. Rozhodce nebo Rozhodčí senát, který ve věci rozhodoval, může v jednotlivých případech rozhodnout o vrácení již zaplaceného poplatku, maximálně však do výše 50 % poplatku za rozhodčí řízení.
 9. V případě, že se při rozhodování rozhoduje dle hmotněprávních předpisů jiného státu než České republiky, zvyšují se veškeré poplatky o 100 %, přičemž minimální poplatek činí 50.000,-- Kč, jedná-li se však o hmotněprávní předpisy členského státu Evropské Unie anebo Švýcarska, zvyšují se veškeré poplatky pouze o 50 %, přičemž minimální poplatek činí 25.000,-- Kč.
 10. Jestliže žalobce požádá o expresní řízení, veškeré poplatky se zvyšují o 50 %.
 11. Dojde-li ke zvýšení sazeb stanovených Zákonem o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb., v platném znění, vyhrazuje si SRK ČR právo poměrně upravit tento poplatkový řád.


§3 Organizační náklady

 1. Organizační náklady SRK ČR jsou náklady, spojené s organizačním, ekonomickým, administrativním a technickým zajištěním činnosti Rozhodců. Tyto náklady nejsou součástí poplatků.
 2. Organizační náklady se hradí v paušální výši 3000,-- Kč za každou žalobu. Poplatek je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby. V případě, že se žaloba týká více závazkových vztahů, které nejsou navzájem v přímé souvislosti, tato částka se stanovuje zvlášť pro každý závazkový vztah, resp. pro každý soubor navzájem souvisejících závazkových vztahů.
 3. Jestliže žalobce vezme žalobu zpět, zaplacené organizační náklady se nevracejí.
 4. Dokud není paušální úhrada organizačních nákladů zaplacena na účet SRK ČR, žaloba se neprojednává.
 5. O organizačních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení.


§4 Přímé náklady

 1. Přímé náklady spojené s rozhodčím řízením jsou náklady, k nimž dochází při projednávání sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústního jednání mimo místo obvyklé, pořizováním překladů, vyplácením tlumočného, cestovními náklady a pobytovými náklady v zahraničí dle skutečných výdajů apod. Tyto náklady nejsou součástí poplatků.
 2. Ke krytí těchto nákladů jsou strany povinny složit zálohu. O výši zálohy a lhůtě splatnosti rozhodne Rozhodce (Rozhodčí senát). Tato povinnost může být uložena i jedné straně, dala-li k těmto zvláštním úkonům podnět. V případě nutnosti lze i v průběhu řízení požádat strany o zvýšení zálohy.
 3. Záloha ve výši paušálních organizačních nákladů SRK ČR je splatná při placení poplatku určeného dle §2.
 4. Dokud není záloha zaplacena na účet SRK ČR, žaloba, protižaloba nebo námitka se neprojednává.
 5. Přímé náklady se neúčtují, jestliže nepřesáhnou částku 500,-- Kč za příslušnou žalobu. Záloha na přímé náklady se nestanovuje, lze-li důvodně předpokládat, že ostatní přímé náklady nepřesáhnou 500,-- Kč.
 6. O přímých nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení.


§5 Účinnost poplatkového řádu

Tento poplatkový řád rozhodčího řízení nabývá účinnosti dnem 01.06.2007.

 

==========

Uvedený poplatkový řád je pouze vzorový, který však můžete v rozhodčí doložce (smlouvě) beze změn přijmout. Můžete se však dohodnout i na jiném poplatkovém řádu, pokud bude v souladu se zákonem. Jestliže ale sjednané odchylky od vzorového řádu neprojednáte předem s Tajemníkem SRK ČR, může se stát, že žádný z dostupných rozhodců nebude ochoten řízení za takto stanovených podmínek vést.

Informace o řízeních

Chcete-li získat informaci o průběhu řízení, vyplňte jeho číslo a stiskněte tlačítko se šipkou

Čislo řízení:
 SRKCR- /