Hlavní stránka rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž Smírčí a rozhodčí komora České republiky nabízí rozhodčí řízení, rozhodčí doložka, rozhodčí nález. soud

Orientace na stránce

Etický kodex


Preambule

Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., při vědomí všech právních a morálních závazků vůči třetím osobám, s nimiž při výkonu své činnosti vstoupí v kontakt, přijímá tento etický kodex jako základní pramen veškeré své činnosti. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., se hlásí ke všem právním, morálním a etickým principům vtěleným v etických kodexech veřejné správy“.

Pro účely tohoto etického kodexu se rozhodcem Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., rozumí každá osoba, která se profesionálně účastní při řešení sporů a která je do této funkce jmenována tajemníkem Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s.. Není přitom podstatné, jak je rozhodce při řešení sporů činný, a zda tedy jde o rozhodce ve smyslu zákona o rozhodčím řízení, nebo zda jde o mediátora, konciliátora či jinak specializovanou osobu. Rozhodce Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s., nemusí být jejím členem.


§1 Vztahy s třetími osobami

 1. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., vychází z toho, že úcta k důstojnosti každého člověka a čestnost vůči třetím osobám jsou předpokladem úspěšného a trvalého rozvoje činnosti Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s. Tento princip ovládá všechny aspekty vztahů ke třetím osobám.
 2. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., a její rozhodci, poskytují vysoký stupeň kvality služeb ve snaze udržet plnou spokojenost třetích osob a spolupráci s třetími osobami.
 3. Žádný rozhodce ani žádná jiná osoba spolupracující tou či onou formou se Smírčí a rozhodčí komorou České republiky, z.s., nesmí dát třetí osobě peníze, jiný cenný dar, poskytnout jí službu nebo cokoliv jiného, co by mohlo být považováno za úplatek, ani si nechat cokoliv takového poskytnout.
 4. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., soustavně veřejně prezentuje smírčí a rozhodčí řízení a jejich výhody, stejně jako své služby a služby rozhodců. Při snaze o zlepšení svého renomé a o zvýšení povědomosti o své činnosti mezi třetími osobami nepoužije žádné jiné prostředky, než jsou legitimně uznané metody. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., a její rozhodci, se zejména budou vyhýbat nepravdám, zatajování, přehánění při inzerci a jiných veřejných vystoupeních.
 5. Informace o členech i třetích osobách se považují za důvěrné. Ve styku s třetími osobami se všechny osoby zúčastněné na činnosti Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., vyhýbají diskusím o důvěrných informacích.
 6. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., nepoškozuje reputaci konkurentů ani přímo, ani náznaky.


§2 Vztahy k rozhodcům

 1. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., vybírá rozhodce a přijímá je za členy na základě jejich způsobilosti pro danou činnost bez jakékoliv rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, věk, stav nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k činnosti rozhodce.
 2. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., dbá o zájmy rozhodců a za podmínek stanovených Stanovami nezvýhodňuje žádným způsobem jednu z těchto osob na úkor druhé.
 3. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., neustále přispívá k dalšímu vzdělání rozhodců, zajišťuje jim potřebný organizační a technický servis, zprostředkovává jim konzultace u příslušných znalců, organizuje semináře s analýzou sporných případů, podporuje jejich vzájemnou komunikaci při hledání optimálních rozhodčích postupů a spravedlivých rozhodnutí. Přitom dbá, aby nedocházelo k žádnému omezování nezávislosti rozhodců při jejich rozhodování.
 4. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., poctivě a otevřeně informuje rozhodce o své činnosti, dosažených výsledcích a vyhlídkách.
 5. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., respektuje, že vztahy k rozhodcům jsou specifickým případem vztahů ke spolupracovníkům.


§3 Vztahy ke spolupracovníkům

 1. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., spolupracuje se všemi spolupracovníky na základě jejich způsobilosti pro danou činnost bez jakékoliv rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k jim svěřené činnosti.
 2. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., se při výběru spolupracovníků snaží v maximální možné míře sladit svoje potřeby s jejich profesionálními znalostmi a schopnostmi a s jejich lidskými kvalitami, výběr a řízení spolupracovníků proto provádí s veškerou zodpovědností.
 3. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., bude všechny spolupracovníky povzbuzovat při rozvíjení jejich dovedností relevantních pro svěřenou činnost, bude jim při tom pomáhat a bude i sama pečovat o jejich odborný a lidský rozvoj.
 4. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., bude všem spolupracovníkům vysvětlovat cíl svých aktivit a význam jednotlivých činností, podporovat efektivní interní komunikaci a zainteresovávat všechny spolupracovníky na zlepšování jejich práce i na celkovém výkonu Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s.
 5. Informace, které spolupracovníci získají při činnosti Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s., nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny.
 6. Jakýkoliv konflikt zájmů, stejně jako jakýkoliv osobní prospěch spolupracovníka Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., nebo příslušníka jejich rodiny, získaný z činnosti Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., musí být zákonným způsobem přiznán.
 7. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., dbá, aby všem spolupracovníkům byla přiznána veškerá práva, náležející sjednané právní formě spolupráce, a aby se všemi bylo jednáno rovně a spravedlivě a s náležitou úctou.
 8. Pro řešení případných kolegiálních sporů se používají vyjednávací procedury.


§4 Vztahy ke společnosti

 1. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., se snaží být dobrým občanským sdružením a platným členem občanské společnosti. Rozhodci se snaží být prvotřídními poskytovateli arbitrážních a mediačních služeb. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., svou činností slouží prospěchu celé společnosti tím, že v rozsahu stanoveném zákonem a Stanovami efektivně pomáhá k nalézání a prosazování spravedlnosti.
 2. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., bere při své činnosti v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně zájmů evropských, národních a regionálních.
 3. Rozhodci jsou povzbuzováni k aktivní účasti na záležitostech veřejných a občanských.
 4. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., podporuje komunitu, ve které vykonává svoji činnost, zejména v její prospěch provádí aktivní osvětovou, pedagogickou a vzdělávací politiku.


§5 Otázky týkající se mezinárodních aspektů

 1. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., respektuje tradice a kulturu všech zemí, s jejichž občany se při své činnosti setká.
 2. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., si v mezinárodních vztazích počíná zodpovědně. Rozhodci věnují mimořádnou péči všem případům, kdy účastníci sporu pocházejí z různých zemí s různou právní a etickou praxí.


§6 Dodržování etických norem

 1. Podmínkou pro jakýkoliv výkon činnosti u Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., je kromě podmínek stanovených zákonem a Stanovami Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s., též přísné dodržování jejího etického kodexu. Osoby, které mají vykonávat jakoukoliv činnnost u Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., a které současně nejsou jejími členy, se musejí před zahájením činnosti k dodržování etického kodexu prokazatelně zavázat.
 2. Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., vytváří podmínky, v nichž všechny osoby zúčastněné na její činnosti mohou vyslovit své mínění o strategii a chování Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., nebo o rozhodnutích rozhodců, která považují za neetická.
 3. Předseda Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s., dohlíží na přešetření všech stížností na porušování etického kodexu a v případě potřeby také zajistí přijetí odpovídajících opatření.


§7 Platnost a účinnost

Tento kodex nabývá účinnosti dne 01.06.2012.

Informace o řízeních

Chcete-li získat informaci o průběhu řízení, vyplňte jeho číslo a stiskněte tlačítko se šipkou

Čislo řízení:
 SRKCR- /