Hlavní stránka rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž Smírčí a rozhodčí komora České republiky nabízí rozhodčí řízení, rozhodčí doložka, rozhodčí nález. soud

Orientace na stránce

Rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž, rozhodčí doložka, rozhodčí nález.

Spory existovaly, existují a budou existovat.

Zvláštní skupinou sporů jsou spory majetkové. Rozhodčí řízení a smírčí řízení jsou nestrannými a nezávislými mechanizmy, kterými lze tyto spory vyřešit v co nejkratším čase, s co nejnižšími finančními náklady a tak, aby nalezené řešení bylo co nejpřijatelnější, co nejspravedlivější.

Rozhodčí řízení spočívá v tom, že spor posoudí a rozhodne třetí osoba, na které se účastníci sporu dohodnou. Rozhodčí nález pak je konečným rozhodnutím (nelze jej napadnout odvoláním), které je v případě nesplnění uložené povinnosti použitelné při výkonu rozhodnutí jako exekuční titul.

Smírčí řízení spočívá v tom, že třetí osoba pomůže účastníkům sporu, aby se sami dobrali společného řešení. Vzniklá dohoda se stane závaznou tím, že ji třetí osoba sepíše do podoby rozhodčího nálezu, který je v případě nesplnění uložené povinnosti použitelný při výkonu rozhodnutí jako exekuční titul.

Každý z uvedených postupů má své výhody a nevýhody. Stručně lze říci, že rozhodčí řízení je vhodné zejména tehdy, když jde o jednorázový spor, jehož vyřešením skončí jakékoliv vztahy mezi účastníky sporu. Smírčí řízení je vhodné zejména pro případy, kdy jde o dílčí spory v rámci dlouhodobých vztahů, které ani jeden z účastníků sporu nechce zrušit. Často bývá vhodné oba postupy kombinovat: Nejprve se pokusit o nalezení smíru, a když se jej ve stanovené lhůtě nepodaří dostihnout, tak spor převést do rozhodčího řízení.

Rozhodčí soud je nesprávné (slangové) označení právnické osoby, která rozhodcům pomáhá v jejich činnosti. Vede evidenci sporů, zajišťuje účetnictví, školí rozhodce, provozuje jednací síně, zřizuje podatelnu, doručuje listiny ap. Její předseda, tajemník či jiná přesně určená osoba zpravidla také jmenuje pro každý spor rozhodce či rozhodčí senát. Jako vhodnější doporučujeme užívat název Arbitrážní centrum.

 

Smírčí a rozhodčí řízení je vhodné pro řešení majetkových sporů z oblasti:

  1. práva občanského,
  2. práva obchodního,
  3. práva rodinného,
  4. práva pracovního, včetně sporů z pracovních smluv,

s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání. Politický populismus změnil zákon tak, že nyní nedovoluje v rozhodčím řízení řešit ani spory ze spotřebitelských smluv.

Informace o řízeních

Chcete-li získat informaci o průběhu řízení, vyplňte jeho číslo a stiskněte tlačítko se šipkou

Čislo řízení:
 SRKCR- /